แทงหวยสด, เว็บหวยสด, หวยสด, แทงหวย

เข้าแทงหวย

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

Title_Wat Pa Ban Kho-01

ไหว้พระขอพร หลวงพ่อทูล ขิปปัญโญ วัดป่าบ้านค้อ จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานีมีสถานที่ ที่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม เป็นวัดป่าคือ วัดป่าบ้านค้อ มีเสนาสนะและการสาธารณูปโภค ที่เหมาะต่อการอยู่อาศัยปฏิบัติธรรมสำหรับพระ-เณร และฆราวาส เหมาะแก่การปลีกวิเวก ในส่วนของการเผยแผ่ เว็บหวยสด ทราบว่าจังหวัดอุดรธานีกำหนดให้วัดแห่งนี้เป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติประจำจังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคนี้

ข้อมูลประวัติ วัดป่าบ้านค้อ จังหวัดอุดรธานี

ประวัติ วัดป่าบ้านค้อ ตั้งอยู่ที่บ้านค้อ ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ก่อตั้งขึ้นโดยการนำของ “หลวงพ่อทูล ขิบปปัญโญ” เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2528 ภายในวัดมีเนื้อที่ 410 ไร่ ปัจจุบันมีเสนาสนะและสาธารณูปโภคเท่าที่จำเป็นต่อการอยู่อาศัยปฏิบัติธรรม เป็นวัดปฏิบัติสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เหมาะแก่การปลีกวิเวกของผู้ใคร่ในการปฎิบัติธรรม การเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการบริการชุมชน ทางจังหวัดได้จัดให้มีการบรรพชาอุปสมบท อบรมกลุ่มปฏิบัติธรรมแก่ นักเรียน ข้าราชการและประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังมีฆราวาสทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เข้าพักรับอุบายธรรมภาคปฏิบัติอยู่อย่างสม่ำเสมอ

ลักษณะเด่นที่เห็นชัด วัดป่าบ้านค้อ

วัดป่าบ้านค้อ จังหวัดอุดรธานี

จุดเด่นที่เห็นชัดของวัดนี้ คือพระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์ ภายในพระมหาธาตุมีพระบรมสารีริกธาตุในผอบทองคำอยู่ในในเจดีย์องค์เล็ก ที่ตั้งอยู่ตรงกลางพระธาตุเจดีย์ และมีภาพเขียนผนังภายในอันสวยงาม จุดเด่นคือสามารถมองเห็นยอดพระธาตุเจดีย์นี้มาแต่ไกล พระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์ สร้างอยู่บนเนินดินสูงมีทางลาดให้เดินขึ้น บริเวณวัดมีต้นพระศรีมหาโพธิ์ เป็นกิ่งพันธุ์ที่ตอนกิ่งมาจากพรศรีมหาโพธิ์ ณ พุทธคยา ประเทศอินเดีย และมีรูปปั้นช้างขนาดใหญ่ยืนรอบองค์พระธาตุเจดีย์ 4 ทิศ คือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ประวัติพระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์

พระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์ แปลว่าเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานชื่อ สร้างขึ้น เพื่อเฉลิมพระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ องค์เจดีย์ทรงระฆังมีความงดงามเป็นอย่างมาก ฐานกว้าง 24 เมตร สูง 72 เมตรองค์เจดีย์ตั้งอยู่บนเนินดินขนาดใหญ่ ทำให้ บริเวณรอบเจดีย์มีการจัดแต่งภูมิทัศน์ที่สวยงาม ทำให้องค์เจดีย์มีความเด่นเป็นสง่าอย่างมาก องค์เจดีย์พื้นผิวกรุกระเบื้องโมเสคสีมุก ยอดปลายเป็นดอกบัวทองคำ ภายในเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ได้อัญเชิญมาจากศรีลังกา จำนวน ๘ องค์ ส่วนโดมพระเจดีย์มีภาพจิตรกรรมพระมหาชนก ที่สวยงามเป็นอย่างมาก ส่วนบานประตูรอบองค์เจดีย์จำนวน ๔๔ บาน ได้แกะสลักกระจกเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ที่ Huaysod บอกเลยว่าพลาดไมได้

แวะชมพิพิธภัณฑ์และกราบขอพรหลวงพ่อทูล

พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อทูล

สำหรับพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อทูล สร้างขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นเครื่องสักการะบูชา พระคุณของหลวงพ่อทูล มีการจัดแสดงประวัติและผลงานด้านต่างๆ ภายใต้แนวความคิดการออกแบบให้เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต โดยใช้หลัก 3 หลัก คือ ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาของหลวงพ่อทูล พระอริยสงฆ์ผู้ทรงคุณค่า ให้ลูกหลานได้เรียนรู้และยึดถือเป็นแบบอย่างในการดำรงชีพสืบไป หลวงพ่อทูล เป็นพระที่มีประชาชนศรัทธาเลื่อมใสเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันหลวงพ่อทูลได้มรณภาพแล้ว โดยมีพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา เสด็จเป็นองค์ประธานในงานพระราชทานเพลิงศพเมื่อต้นปี 2552 ที่ผ่านมา มีการเก็บภาพถ่ายหลวงพ่อทูลไว้ภายในพระมหาธาตุเจดีย์ เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์

ชมต้นพระศรีมหาโพธิ์แห่งประเทศศรีลังกา

ศรีมหาโพธิ์ต้นนี้รัฐบาลแห่งประเทศศรีลังกาได้แบ่งกิ่งพันธุ์ต้นพระศรีมหาโพธิ์ จากเมืองอนุราธปุระ อันเป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระนางสังฆฆิตตาเถรี ภิกษุณีที่เป็นพระอรหันต์ได้ตอนกิ่งมาจากต้นโพธิ์ตรัสรู้ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ พุทธคยา ประเทศอินเดีย ถวายแด่พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ พระมหากษัตริย์แห่งศรีลังกา เมื่อสองพันปีที่ผ่านมา โดยได้กำหนดพิธีปลูกขึ้นโดยมีประธานในพิธีคือ สมเด็จพระสังฆราชอูดูกามะ ศรีพุทธรักขิตตะและท่านมิสเตอร์นิรันจัน นิลาแม ในนามตัวแทนรัฐบาลศรีลังกา พระธรรมโสภณ เจ้าคณะภาค 8 (ธ) ประธานคณะสงฆ์ฝ่ายไทย และคณะพุทธบริษัทชาวไทยได้ร่วมกันปลูกไว้ ณ โพธิบัลลังก์แห่งนี้ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2545

เที่ยวงานเทศกาลประจำปีวัดป่า บ้านค้ออุดรธานี

พระมหาธาตุเจดีย์

งานประจำปีทางวัดจะจัดในช่วงเทศกาลมาฆบูชาของทุกปี ทางวัดจะจัดงานเป็นระยะวาลา 5 วัน 5 คืน มีการบวชชีพราหมณ์ รับฟังอุบายธรรมปฏิบัติจากครูบาอาจารย์ทั่วประเทศ ในวันสุดท้ายคือวันมาฆบูชา ช่วงบ่ายจะมีพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ และเวียนเทียนรอบพระมหาเจดีย์เวลากลางคืน

ข้อมูลการเดินทางไปยังวัดป่า บ้านค้อแห่งนี้

เพื่อนๆคนไหนมีโอกาสผ่านเมืองอุดร อย่าลืมแวะเที่ยววัดป่า ชมธรรมชาติ ได้ไว้พระขอพร การเดินทางไปยังวัดมันไม่ยากเลยท่านสามารถใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2 (อุดรธานี – หนองคาย) ถึงหลักกิโลเมตรที่ 13 เลี้ยวซ้ายไปตามถนนหมายเลข 2021 (สายอุดร – บ้านผือ) อีก 20 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าวัดป่าอีก 3 กิโลเมตร รวมระยะทางจากอุดรธานี ประมาณ 36 กิโลเมตร

และนอกจากนี้ยังมีพระแกะสลักจากไม้ตะเคียนทอง พระพุทธรูปแกะสลักปางประสูติ ปางตรัสรู้ ปางปฐมเทศนา และปางปรินิพพาน สร้างในปี พ.ศ.2547 โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หลวงพ่อทูลเป็นผู้ออกแบบควบคุมการแกะสลักและการลงสีอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้งานที่ละเอียดประณีต และวิจิตรงดงาม พระพุทธทั้ง 4 ปาง ประดิษฐานอยู่ ณ วิหารสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ด้านทิศใต้ของพระมหาธาตุเจดีย์ อยากรู้สวยงามอย่างไร หวยสด แนะนำให้มาดู “สวัสดี”

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

แทงหวยสด หรือ เว็บหวยสด คือ เว็บแทงหวย ชั้นนำ ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปี 2021 โดยสมาชิก ต่างชื่นชอบเนื่องจาก มีหวยเปิดตลาด ให้สมาชิกได้เลือกแทงหวย มากที่สุดในประเทศ และยังเป็นเว็บแทงหวย เว็บแรก ที่นำเอาหวยต่างๆ เข้ามาเปิดตลาด ก่อนเว็บอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น หวยลาวสตาร์ หวยลาวสามัคคี และที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ คือ หวยหุ้นวีไอพี

หวยยอดนิยม

บทความที่น่าสนใจ